foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

5* - 5 sa zvezdicom

Naučni rad

Izveštavanje o deci u dnevnim novinama

Autor: Vesna Štetin

Diplomski rad

Sažetak:
Pored toga što postoje sredstva informisanja namenjena isključivo deci, ponekad se i ona koja to nisu bave njima, a vredno je pažnje kako i na koji način. Shodno tome, u ovom radu biće izneto istraživanje kako dnevne novine, koje čine uzorak istraživanja - Dnevnik, Blic i Kurir, izveštavaju o deci, odnosno koliko prostora im poklanjaju na svojim stranicama, na koji način i sa kojom svrhom. Vođena činjenicom da mediji danas predstavljaju sastavni deo dekora javne sfere (tj. da i kada se bave decom rade to isključivo u dekorativne svrhe), smatram da je ovo istraživanje veoma bitno da se ukaže na to da su deca u medijima marginalizovana, da se mediji bore za njihova prava, a nigde ih ne pominju, i da se o njima piše sa puno stereotipa i uobičajeno. S obzirom na to da se tema "Izveštavanje o deci u dnevnim novinama" može sagledati sa različitih aspekata, u daljem radu ću se potruditi da ukažem na sledeća dva aspekta: mesto dece u štampi za odrasle i mesto štampe za odrasle u životu dece. Činjenica je da mediji imaju značajno mesto u životu dece, da imaju moć da utiču na njihovo saznavanje i emocije, i da su pojedini tekstovi i rubrike kao i fotografije, izuzetno privlačni, i okupiraju pažnju najmlađih čitalaca. To će nam pokazati rezultati ankete sprovedene u sklopu istraživanja, među decom osnovno školskog uzrasta, od V do VII razreda, koja su svojevoljno pristala da doprinesu mom istraživanju. Pored ankete u ovom radu biće prikazani rezultati analize sadržaja dnevnih novina (Dnevnik, Blic i Kurir), tačnije sadržaja/tema vezanih za decu. Novine su koncipirane tako da svakodnevno izveštavaju o aktuelnim događajima i temama sa područja Novog Sada i šire regije (a neke su dostupne i u celoj Srbiji). Razlikuju se po profilu i uređivačkoj politici, pa se tako i njihovo pisanje i kvalitet izveštavanja o deci znatno razlikuje.

Opširnije: Izveštavanje o deci u dnevnim novinama

Mediji za decu kao promoteri stila života

Autor: Tatjana Stokić

Diplomski rad

Sažetak:
Mediji u današnje vreme imaju veliku moć i njihov uticaj na formiranje mišljenja, stava i stila života je ogroman, posebno kod mladih ljudi. Mediji za decu i mlade kao i proboj novih tehnologija promenili su u potpunosti njihov stil života, postavili neke nove granice, a pomerili postojeće. Detinjstvo i tinejdžerske godine dece u Srbiji, pre svega desetak godina, obeležavale su emisije Branka Kockice, školski program RTS-a, „Neven“, Diznijevi crtaći i dečiji filmovi, ali danas toga više nema. Danas deca odrastaju uz emisije poput „48 sati svadba“, „Menjam ženu“, „Gledaj majku-biraj ćerku“... Diznijevi junaci pretvorili su se u izmišljene životinjske vrste trouglastih očiju Pokemone, a Barbike su zamenjene glavatim lutkama koje spašavaju svet. Zec, veverica i prepelica zamenjeni su žabom i zmijom, a dečija muzika i muzika za mlade poput roka i popa zamenjena je „Grandom“. Nove tehnologije promenile su definiciju komunikacije, a mediji su porušili stare i kreirali neke nove trendove. Idoli mladih idu iz jedne u drugu krajnost od potpuno promiskuitetnog izgleda pevačica iz „Granda“, preko cenjenih sportista do onih koji su spremni da se unakaze da bi pokazali svoj stav, poput Merlina Mensona. Izloženost medijskim sadržajima, bilo preko štampe, televizije ili interneta, dovodi do kreiranja jednog potpuno novog stila života, koji se odlikuje novim sistemima vrednosti, interesovanjima, novim idolima i uzorima mladih, jednostavno, drugačijim bioritmom... Javljaju se novi stavovi, stereotipi, navike. Ovaj rad predstavlja prikaz, pre nego kritiku, uticaja medija na kreiranje stila života  mladih ljudi. Svako poglavlje opisuje određeni segment života na koji, prema istraživanjima, mediji i nove tehnologije imaju najveći uticaj,  poput:  stvaranja sterotipa i predrasuda, seksualnosti, navika, biranja idola i uzora, komunikacije, korišćenja slobodnog vremena i slično.

Ključne reči: mediji, mladi, obrasci ponašanja, stil života.

Opširnije: Mediji za decu kao promoteri stila života

Nasilje u crtanom filmu "Pokemoni"

Autor: Biljana Kušljević

Diplomski rad

Sažetak:
Diplomski rad “Nasilje u crtanom filmu Pokemoni” analizom jedne dvadesetominutne epizode tog crtanog filma pokazuje koliko se često na ekranu može videti, prikazan vizuelno ili audio, neki od oblika nasilja, bilo da su to samo pretnje i omalovažavanje ili udarci (teški - laki). Analizirana epizoda je radi lakše i detaljnije analize podeljena na šest delova različite dužine trajanja. Diplomski rad sadrži i konkretne primere uticaja crtanih filmova na dečju svest, kao i objašnjenje psihologa zašto i koja deca se najčešće poistovećuju sa crtanim filmovima.

Ključne reči: crtani film, analiza, nasilje, sadržaj.

Opširnije: Nasilje u crtanom filmu "Pokemoni"

Mladi i EPP - televizijska reklama u kontekstu kodeksa prava deteta i njhove medijska zaštite

Autor: Maja Momčilović

Diplomski rad

Sažetak:                                                                                                                                                                                                                               Rad obuhvata analizu televizijskih reklama u kojima se pojavljuju deca, analizu interaktivne igrice "Tajni agent Izzy" na Televiziji B92, kao i intervju sa direktorom firme "Fun factory" Nebojšom Stankovićem. Osnovni metod analize sadržaja je kvalitativna analiza, i  zasniva se na Kodeksu prava deteta i njihove medijske zaštite, član 17. Ekonomska propaganda i deca (Kodeks Deca i mediji). Ovaj član se sastoji iz sedam pravila koja se odnose na decu u ekonomskoj propagandi, a svaka reklama iz korpusa  analizirana je na osnovu tih pravila. Analizirana je i uloga deteta u reklami - da li ono samo na početku reklame privlači pažnju gledaoca ili je zaista akter. Ukoliko je uloga deteta aktivna tokom cele reklame ispituje se dalje kakva je ta uloga i kome je reklama namenjena. Ukoliko se dete ne pojavljuje u reklami, analizira se koju poruku ta reklama detetu šalje. U reklamama dečijih televizija uglavnom se analizira poruka, dok je na programima drugih televizija uglavnom to uloga deteta kao aktera. Tema intervjua se tiče okvira i uslova u kojima je nastao "Izi" i u kojima se on realizuje.

Opširnije: Mladi i EPP - televizijska reklama u kontekstu kodeksa prava deteta i njhove medijska zaštite

Percepcija emisije "Kefalica"

Autor: Tamara Savić

Diplomski rad

Sažetak:
U ovom radu biće opisano istraživanje o odnosima dece i medija, tačnije karakteristikama emisije za decu koju smo obrađivali (“Kefalica”) i načinu na koji su je deca shvatila. Smatrali smo da je ovo istraživanje veoma bitno za otkrivanje novih činjenica koje bi mogle da pomognu u unapređivanju edukacije, kako dece, da bolje percipiraju medijske programe, tako i autora koji te programe kreiraju. U sklopu istraživanja rađen je eksperiment sa decom koja pohađaju predškolsko-pripremni program (6-7 godine). Pošto nas je zanimalo kako na percipiranje ovakve emisije utiče obrazovanje koje neka deca stiču pre šeste godine, bile su nam potrebne dve grupe: deca koja su išla u zabavište pre 6. godine  i ona koja nisu. Na osnovu podataka dobijenih eksperimentom, urađena je komparativna analiza, pomoću koje smo došli do zanimljivih saznanja koja će biti izneta u ovoj studiji.

Ključne reči: televizija, deca, analiza diskursa, komparativna analiza, bebe, rođaci, karakter, medijska pismenost, predškolsko obrazovanje, kognitivni razvoj.

Opširnije: Percepcija emisije "Kefalica"