foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

5* - 5 sa zvezdicom

Zakonska regulativa

Kodeks deca i mediji

Zvaničan dokument Ujedinjenih nacija

Kodeks deca i mediji predstavlja pravila ponašanja medija u odnosu na decu.
Prilog: Kodeks o zaštiti dece od političkih zloupotreba.

Opširnije: Kodeks deca i mediji

Međunarodna načela profesionalne etike u novinarstvu

Zvaničan dokument UNESCO-a

Međunarodna načela profesionalne etike u novinarstvu pripremljena su pod pokroviteljstvom UNESCO-a na sastancima međunarodnih i regionalnih organizacija novinara od 1978. do 1983. godine, a objavljena su na četvrtom konsultativnom sastanku u Parizu 20. novembra 1983. godine, koji je predstavljalo 400.000 aktivnih novinara iz svih delova sveta.

Opširnije: Međunarodna načela profesionalne etike u novinarstvu

Konvencija o pravima deteta

Tekstove uredila: Ivana Parčetić

Zvaničan dokument Ujedinjenih nacija

Preambula
Strane ugovornice ove Konvencije, smatrajući da, u skladu sa principima proklamovanim u Povelji Ujedinjenih nacija, priznavanje urođenog dostojanstva i jednakih i neotuđivih prava svih pripadnika ljudske zajednice predstavlja osnovu slobode, pravde i mira u svetu;
imajući u vidu da su narodi Ujedinjenih nacija u Povelji ponovo potvrdili veru u osnovna ljudska prava i dostojanstvo i vrednost ljudske ličnosti i odlučili da doprinose društvenom napretku i podizanju životnog standarda u većoj slobodi;
prihvatajući da su Ujedinjene nacije u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i međunarodnim paktovima o ljudskim pravima proklamovale i usaglasile se da svakom pojedincu pripadaju sva prava i slobode sadržane u njima, bez obzira na rasu, boju kože, pol, jezik, veroispovest, političko i drugo ubeđenje, nacionalno ili društveno poreklo i imovinsko stanje, rođenje ili drugi status;
podsećajući da su Ujedinjene nacije u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima proklamovale da detinjstvu pripadaju posebna briga i pomoć;
uverene da porodici, kao osnovnoj jedinici društva i prirodnoj sredini za razvoj i blagostanje svih njenih članova, a posebno dece, treba da bude pružena neophodna zaštita i pomoć kako bi mogla upotpunosti da preuzme odgovornosti u zajednici;
prihvatajući da dete, u cilju potpunog i skladnog razvoja ličnosti, treba da raste u porodičnoj sredini, u atmosferi sreće, ljubavi i razumevanja;
smatrajući da dete treba da bude upotpunosti pripremljeno da živi samostalno u društvu i da bude vaspitano u duhu ideala proklamovanih u Povelji Ujedinjenih nacija, a posebno u duhu mira, dostojanstva, tolerancije, slobode, ravnopravnosti i solidarnosti;
imajući u vidu da je potreba za proširivanjem posebne brige za dete izražena u Ženevskoj deklaraciji o pravima deteta iz 1924. godine, i u Deklaraciji o pravima deteta koji su usvojile Ujedinjene nacije 1959. godine, i priznata u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, u Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima (posebno u članovima 23 i 24), u Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (posebno u članu 10), i u statutima i odgovarajućim instrumentima specijalizovanih agencija i međunarodnih organizacija koje se bave zaštitom dece;
imajući u vidu, kako je naznačeno u Deklaraciji o pravima deteta koju je usvojila Generalna skupština 20. novembra 1959. godine, da su „detetu, s obzirom na njegovu fizičku i mentalnu nezrelost, potrebni posebna zaštita i briga, uključujući odgovarajuću pravnu zaštitu kako pre, tako i posle rođenja”;
podsećajući na odredbe Deklaracije o socijalnim i pravnim principima koji se odnose na zaštitu i blagostanje dece, sa posebnim osvrtom na nacionalno i međunarodno starateljstvo i usvojenje, Pravila Ujedinjenih nacija o minimalnim standardima za maloletničko pravosuđe (Pekinška pravila) i Deklaraciju o zaštiti žena i dece u slučaju vanrednog stanja i oružanog sukoba;
prihvatajući da u svim zemljama sveta ima dece koja žive u izuzetno teškim uslovima i da je takvoj deci neophodna posebna briga;
posvećujući dužnu pažnju značaju tradicija i kulturnih vrednosti svakog naroda za zaštitu i skladan razvoj deteta;
svesne značaja međunarodne saradnje za poboljšanje uslova života dece u svim zemljama, posebno u zemljama u razvoju, saglasile su se o sledećem:

Opširnije: Konvencija o pravima deteta

Izveštavanje o deci

Zvanična načela UNICEF-a

Etičke smernice za izveštavanje o deci sačinio je Tim za medije UNICEF-a. Izveštavanje o deci i mladima predstavlja posebne izazove. U nekim slučajevima, izveštavanje o deci dovodi njih i drugu decu u opasnost od odmazde ili obeležavanja.
UNICEF je postavio ova načela s namerom da pomogne novinarima u izveštavanju o pitanjima koja se tiču dece. Načela su ponuđena kao smernice za koje UNICEF veruje da će koristiti medijima da izveštavaju o deci shodno njihovom uzrastu, i sa sluhom. Smernice treba da podupru najbolje namere moralnih izveštača, da služe javnom interesu ne ugrožavajući dečja prava.

Opširnije: Izveštavanje o deci